Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Revuelindenheuvel.eu

geplaatst 03-01-2019

Bezoekers welke de uitvoeringen van revue Lindenheuvel bezoeken gaan met de algemene voorwaarde van de revue akkoord.

dit houd in dat:

  • Men op de hoogte is dat foto en video opnames tijdens de uitvoeringen gemaakt worden.
  • Men  op de hoogte is dat foto en video materiaal gebruikt kan worden voor promotie-, reclame- en drukwerk gebruikt kan worden.
  • Men herkenbaar kan zijn op foto en video materiaal

voor leden van de revue

  • Men op de hoogte is dat foto en video opnames tijdens de uitvoeringen gemaakt worden.
  • Men  op de hoogte is dat foto en video materiaal gebruikt kan worden voor promotie-, reclame- en drukwerk gebruikt kan worden.
  • Men herkenbaar kan zijn op foto en video materiaal.
  • Geheimhoudingsverklaring:
  • als vrijwilliger ben ik werkzaam bij Revue Lindenheuvel. Ik verklaar hierbij dat ik geheimhouding in acht zal te nemen over alles wat ik over de organisatie en de cliënten / klanten / leveranciers / overige relaties te weten ben gekomen waarvan ik als vrijwilliger het vertrouwelijke ken of kan vermoeden. Bij overtreding van deze geheimhoudingsverklaring is de organisatie gerechtigd mijn vrijwillige werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen. Daarnaast heeft de organisatie het recht om van mij volledige schadevergoeding te vorderen.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Revuelindenheuvel.eu , zoals deze beschikbaar is gesteld door Revue Lindenheuvel . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Revue Lindenheuvel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Revue Lindenheuvel.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Revue Lindenheuvel te mogen claimen of te veronderstellen.

Revue Lindenheuvel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Revue Lindenheuvel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Revuelindenheuvel.eu op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

 

Heeft u klachten, op/aanmerkingen of gaat u niet akkoord met onze voorwaarden kunt u dit vooraf kenbaar maken via info@revuelindenheuvel.eu