Ein wunsj veur ’t kòmmende jaor!

Veer wunsje uch names òs ganse revuuj-gezelsjap heële fèjne feësdaag,

en ein gezòndj en veural zieëlig en gelökkig nuuj-jaor, en dat al uch wunsje maoge oetkòmme in 2018.

Sjtichting revuuj-gezelsjap Lèntjheuvel